Terminy rozmów kwalifikacyjnych – I EDYCJA

Poniżej zamieszczamy terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach rekrutacji do I edycji projektu „START DO BIZNESU”.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z  regulaminem rekrutacji (§ 5, pkt. 1.9) w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia do biura projektu – do wglądu – dokumentów potwierdzających deklarowane w formularzu rekrutacyjnym: dane osobowe, status na rynku pracy (zaświadczenie z PUP, orzeczenie o niepełnosprawności), doświadczenie zawodowe, wykształcenie, kwalifikacje, itp.

<<< Terminy rozmów kwalifikacyjnych >>>

Wyniki oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – I EDYCJA

Poniżej w plikach do pobrania zamieszczamy wyniki oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach I edycji projektu „START DO BIZNESU”
z podaniem liczby uzyskanych punktów. Jednocześnie informujemy, że do kolejnych etapów rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym i rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Rekrutacyjną -prezentacja pomysłu na firmę (łącznie ok. 60 minut/osobę) zakwalifikowało się łącznie 31  osób. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 03.02.2020-05.02.2020r.
w Fundacji Inkubator – siedzibie biura projektu, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź. Dokładne godziny rozmów zostaną podane w dniu 27 lutego br.

 LISTA RANKINGOWA – POWIATY PREMIUJĄCE

LISTA RANKINGOWA – POWIATY NIEPREMIUJĄCE

Rekrutacja do II EDYCJI projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do II EDYCJI projektu będą przyjmowane
w terminie od 3 lutego 2020 roku do 14 lutego 2020 r. w następujący sposób:

 • w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00, w biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, pokój nr 5.
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Inkubator,
  ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: startdobiznesu@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza)

Uwaga! Data wpływu formularza do realizatora projektu musi mieścić się w terminie określonym w ramach naboru z zastrzeżeniem, że jeśli liczba złożonych formularzy osiągnie 2-krotność liczby miejsc w danej edycji, tj. 40 formularzy, w tym:

 • 24 formularze wpłyną od osób zamieszkujących na terenie powiatów premiujących oraz
 • 16 formularzy od osób z pozostałych powiatów woj. łódzkiego

nabór do danej edycji w ramach danego obszaru zostanie zakończony wcześniej
z dniem, w którym ww. liczba zostanie osiągnięta (w przypadku przesłania formularza pocztą tradycyjną brana będzie pod uwagę data nadania; w celu uniknięcia nieporozumień rekomenduje się nadanie formularza listem poleconym priorytetowym lub kurierem).

W plikach do pobrania zamieszczone zostały dokumenty: zaktualizowany regulamin rekrutacji wraz z załącznikami, w tym formularzem rekrutacyjnym oraz regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Prosimy o zapoznanie się z treścią w/w dokumentów.

Zakończenie rekrutacji do I edycji projektu

Informuję, że z dniem 10.01.2020r. zakończono przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do I edycji projektu „START DO BIZNESU”.  Na dzień 17.01.2020 wpłynęło łącznie 45 formularzy rekrutacyjnych, w tym:

– 20 formularzy wpłynęło od osób zamieszkujących powiaty premiujące, tj. brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, pajęczański, poddębicki, tomaszowski i wieluński

– 25 formularzy  wpłynęło od osób zamieszkujących pozostałe powiaty woj. łódzkiego

PRZEDŁUŻONY TERMIN PRZYJMOWANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH OD OSÓB Z POWIATÓW PREMIUJĄCYCH

Informujemy, że z dniem 20 grudnia br. podjęto decyzję o zakończeniu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do I edycji projektu od kandydatów zamieszkujących powiaty niepremiujące. Zgodnie z § 5 regulaminu rekrutacji termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych od osób zamieszkałych na terenie powiatów premiujących ( brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, pajęczańskiego, poddębickiego, tomaszowskiego oraz wieluńskiego) zostaje przedłużony do dnia 10 stycznia 2020 roku z poniższymi zastrzeżeniami:

 • w dniach 24 i 27 grudnia br. formularze rekrutacyjne nie będą przyjmowanie osobiście
  w siedzibie biura projektu (Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, pokój nr 5).
  W te dni można przesyłać formularze za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: startdobiznesu@inkubator.org.pl oraz poczty tradycyjnej na adres biura projektu (jak wyżej);
 • w pozostałe dni w okresie naboru formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w sposób zgodny z § 5 regulaminu rekrutacji.

Rekrutacja do I EDYCJI projektu

Informujemy, że Formularze rekrutacyjne do I EDYCJI projektu będą przyjmowane
w terminie 9 – 20 grudnia 2019 r., w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00, w biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, pokój nr 5.

Uwaga! Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych jest zaplanowane na 10 dni roboczych. W przypadku małej liczby zgłoszeń przewiduje się możliwość przedłużenia terminu przyjmowania formularzy lub ogłoszenie dodatkowego naboru. Jednakże
w takim przypadku, w celu wyłonienia min. 60% uczestników z powiatów preferowanych, realizator projektu zastrzega sobie prawo do ograniczenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych wyłącznie od kandydatów zamieszkujących powiaty premiujące. Informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu oraz będzie dostępna w siedzibie biura projektu.

Data wpływu formularza do Realizatora projektu musi mieścić się w terminie określonym w ramach naboru z zastrzeżeniem, że jeśli liczba złożonych formularzy osiągnie 2-krotność liczby miejsc w danej edycji, tj. 40 formularzy, w tym co najmniej 60% formularzy wpłynie od osób zamieszkujących powiaty premiujące, nabór do danej edycji zostanie zakończony wcześniej – z dniem, w którym ww. liczba zostanie osiągnięta (w przypadku przesłania formularza pocztą tradycyjną brana będzie pod uwagę data nadania; w celu uniknięcia nieporozumień rekomenduje się nadanie formularza listem poleconym priorytetowym lub kurierem).

W plikach do pobrania zamieszczone zostały dokumenty: regulamin rekrutacji wraz z załącznikami, w tym formularzem kwalifikacyjnym oraz regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Prosimy
o zapoznanie się z treścią w/w dokumentów.

Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 5

tel. kom. 609-466-688

tel. stacjonarny: (42) 637 01 78

Informacje o projekcie

Projekt „START DO BIZNESU” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest rozwój przedsiębiorczości
i samozatrudnienia w woj. łódzkim poprzez utworzenie 64 podmiotów gospodarczych
w wyniku zapewnienia kompleksowego wsparcia 64 osobom spośród 80 uczestników projektu – osób bezrobotnych, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w okresie 01.11.2019-30.11.2021.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą uczestniczyć bezrobotne osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające następujące kryteria formalne:

 1. w wieku 30 lat i więcej,
 2. zamieszkujące na terenie woj. łódzkiego (zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego),
 3. znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.
 4. w wieku 50 lat i więcej,
 5. długotrwale bezrobotni,
 6. kobiety,
 7. z niepełnosprawnościami,
 8. o niskich kwalifikacjach.

Co najmniej 60% uczestników projektu stanowić będą osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie powiatów premiujących, tj.: brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, pajęczańskiego, poddębickiego, tomaszowskiego
i wieluńskiego.

Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, stanowić mogą maksymalnie 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych projektem.

FORMA WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • szkolenie „ABC BIZNESU” w wymiarze 50 godzin;
 • doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 7 godzin na osobę;
 • jednorazowa dotacja w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie dla 64 osób w wysokości 23.050 zł na uczestnika;
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2000zł/m-c/osobę przez okres do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 4 edycje naboru (ogółem 80 osób; 20 osób w każdej edycji, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn) w następujących terminach:

 • I edycja: 9 grudnia 2019r. – 20 grudnia 2019r.
 •  II edycja – planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: luty 2020r.
 • III edycja – planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: kwiecień 2020r.
 • IV edycja – planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: czerwiec 2020r.

PLANOWANE REZULTATY:

 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 64
 2. Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 64  (32 K, 32 M)
 3. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 80 ( 40 K, 40 M)
 4. Liczba osób pozostających bez pracy objętych wsparciem w programie – 80
  ( 40 K, 40 M)
 5. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 64 (32 K, 32 M)
 6. Liczba osób zamieszkujących powiaty o stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego objętych wsparciem w projekcie – 48
  (24 K, 24 M)
 7. Liczba osób zamieszkujących powiaty o niskim poziomie przedsiębiorczości objętych wsparciem w projekcie – 48 (24 K, 24 M).

Międzynarodowa Fundacja Kobiet – LIDER PROJEKTU
ul. Więckowskiego 13,
90-721 Łódź
tel. 42 632 33 59

Fundacja Inkubator – PARTNER PROJEKTU
ul. ks. Tymienieckiego 22/24,
90-349 Łódź
tel. 42 637 01 78, 609 466 688

Wartość projektu: 3 671 651,00 zł

Dofinansowanie projektu: 3 488 068, 45 zł

Dane teleadresowe Biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), tel. (42) 637 01 78, 609 466 688, e-mail: startdobiznesu@inkubator.org.pl.

Pliki do pobrania

REKRUTACJA:

Regulamin rekrutacji wersja z dn. 15.07.2020 r.

Regulamin rekrutacji do projektu

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formalnej – wzór

Karta oceny merytorycznej – wzór

Karta oceny prezentacji pomysłu na firmę – wzór

Karta oceny – rozmowa z doradcą – wzór

WSPARCIE:

Wzór zaświadczenia o dochodach dla poręczyciela

Oświadczenie dla poręczyciela

Oświadczenie do rozliczenia jednorazowego wsparcia

Zestawienie wydatkow w ramach wsparcia pomostowego

Zaktualizowana treść regulaminu przyznawania środków finansowych

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Biznesplan – wzór

Karta oceny formalnej biznesplanu – wzór

Karta oceny merytorycznej biznesplanu – wzór

Formularz zmian do biznesplanu – wzór

Umowa o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej – wzór

Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych – wzór