PRZEDŁUŻONY TERMIN PRZYJMOWANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO III EDYCJI PROJEKTU OD OSÓB Z POWIATÓW PREMIUJĄCYCH

Informujemy, że zgodnie z § 5 regulaminu rekrutacji,  termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych od osób zamieszkałych na terenie powiatów premiujących ( brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, pajęczańskiego, poddębickiego, tomaszowskiego oraz wieluńskiego) zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Jednocześnie przypominamy, że formularze rekrutacyjne do III EDYCJI projektu są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:startdobiznesu@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

UWAGA! Data wpływu formularza do realizatora projektu musi mieścić się w terminie określonym w ramach naboru z zastrzeżeniem, że jeśli liczba złożonych formularzy od osób zamieszkałych na terenie powiatów premiujących osiągnie 2-krotność liczby miejsc przewidzianych w danej edycji dla w/w osób (tj. 24 formularze), nabór zostanie zakończony wcześniej – z dniem, w którym ww. liczba zostanie osiągnięta.

Rekrutacja do III EDYCJI projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do III EDYCJI projektu będą przyjmowane w terminie od 2 czerwca 2020 roku do 16 czerwca 2020 roku wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: startdobiznesu@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Uwaga! Data wpływu formularza do realizatora projektu musi mieścić się w terminie określonym w ramach naboru z zastrzeżeniem, że jeśli liczba złożonych formularzy osiągnie 2-krotność liczby miejsc w danej edycji, tj. 40 formularzy, w tym:

  • 24 formularze wpłyną od osób zamieszkujących na terenie powiatów premiujących oraz
  • 16 formularzy od osób z pozostałych powiatów woj. łódzkiego

nabór do danej edycji w ramach danego obszaru zostanie zakończony wcześniej – z dniem, w którym ww. liczba zostanie osiągnięta.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany regulamin rekrutacji do III edycji projektu.

Zaktualizowany regulamin rekrutacji III edycja START DO BIZNESU

LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNES PLANÓW W RAMACH I EDYCJI PROJEKTU – OSTATECZNE WYNIKI

Poniżej do pobrania ostateczna lista rankingowa po ocenie biznesplanów w ramach
I edycji projektu „START DO BIZNESU”. Wyniki zostały zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNES PLANÓW W RAMACH I EDYCJI PROJEKTU – OSTATECZNE WYNIKI

Kolejnym etapem  udziału będzie podpisanie umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej (wzór stanowi załącznik do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). Przed podpisaniem umowy uczestnicy  proszeni są o kontakt telefoniczny z pracownikami projektu pod nr telefonów: (42) 637 01 78 lub 609 466 688 bądź mailowy: startdobiznesu@inkubator.org.pl w celu ustalenia terminu podpisania umowy, podania formy zabezpieczenia, numeru  rachunku bankowego i nazwy banku oraz numeru NIP. 

DOKUMENTY DLA PORĘCZYCIELI

Informujemy, że zamieszczone zostały dokumenty dla poręczycieli, niezbędne przy zabezpieczaniu umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności  gospodarczej:

1. zaświadczenie o dochodach (wypełnia pracodawca poręczyciela, ważne 30 dni od daty wystawienia)

2. oświadczenie poręczyciela

Zaświadczenie o dochodach, wystawione przez pracodawcę,  przedkłada poręczyciel, który jest zatrudniony na etacie, ewentualnie na podstawie długoterminowej umowy zlecenia.

W przypadku, gdy poręczycielem jest  emeryt  lub  rencista, zamiast zaświadczenia
o dochodach, przedstawia on decyzję o przyznaniu świadczenia bądź ostatnią decyzję o jego waloryzacji  wraz z potwierdzeniem otrzymania ostatniej transzy świadczenia oraz ww. oświadczenie poręczyciela.

W sytuacji, gdy poręczycielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, zamiast zaświadczenia o dochodach, poręczyciel przedkłada zaświadczenie
o niezaleganiu z właściwego urzędu skarbowego i  ZUS (ważne 30 dni) oraz PIT za ostatni zamknięty rok podatkowy, z którego musi wynikać wymagany średniomiesięczny dochód.

LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNES PLANÓW W RAMACH I EDYCJI PROJEKTU – WSTĘPNE WYNIKI

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków (KOW) zakończyła prace związane z oceną biznes planów w ramach I edycji projektu „START DO BIZNESU”.  Wszystkie złożone biznes plany (18 sztuk) zostały ocenione pozytywnie ( tj. otrzymały ocenę wyższą niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do przyznania łącznie we wszystkich kryteriach). Przypominamy, że w świetle wymogu szczegółowego kryterium dostępu nr 3 regulaminu konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19orazzapisów regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej może otrzymać maksymalnie 80% uczestników z najwyższą liczbą punktów z oceny biznes planów (tj. 16 osób  z danej edycji).

Poniżej do pobrania lista rankingowa po ocenie biznesplanów w ramach I edycji projektu (wstępne wyniki). Ostateczne wyniki zostaną opublikowane po zatwierdzeniu listy rankingowej przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNES PLANÓW W RAMACH I EDYCJI PROJEKTU – WSTĘPNE WYNIKI

WSTRZYMANY NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO III EDYCJI PROJEKTU „START DO BIZNESU”

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i troską o bezpieczeństwo wszystkich kandydatów oraz osób zaangażowanych w proces rekrutacji informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do III edycji projektu zostaje wstrzymany do odwołania. Informacja o terminie przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do III edycji projektu zostanie podana na stronie internetowej projektu na co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru.