Wyniki oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – I EDYCJA

Poniżej w plikach do pobrania zamieszczamy wyniki oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach I edycji projektu „START DO BIZNESU”
z podaniem liczby uzyskanych punktów. Jednocześnie informujemy, że do kolejnych etapów rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym i rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Rekrutacyjną -prezentacja pomysłu na firmę (łącznie ok. 60 minut/osobę) zakwalifikowało się łącznie 31  osób. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 03.02.2020-05.02.2020r.
w Fundacji Inkubator – siedzibie biura projektu, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź. Dokładne godziny rozmów zostaną podane w dniu 27 lutego br.

 LISTA RANKINGOWA – POWIATY PREMIUJĄCE

LISTA RANKINGOWA – POWIATY NIEPREMIUJĄCE

Rekrutacja do II EDYCJI projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do II EDYCJI projektu będą przyjmowane
w terminie od 3 lutego 2020 roku do 14 lutego 2020 r. w następujący sposób:

  • w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00, w biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, pokój nr 5.
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Inkubator,
    ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: startdobiznesu@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza)

Uwaga! Data wpływu formularza do realizatora projektu musi mieścić się w terminie określonym w ramach naboru z zastrzeżeniem, że jeśli liczba złożonych formularzy osiągnie 2-krotność liczby miejsc w danej edycji, tj. 40 formularzy, w tym:

  • 24 formularze wpłyną od osób zamieszkujących na terenie powiatów premiujących oraz
  • 16 formularzy od osób z pozostałych powiatów woj. łódzkiego

nabór do danej edycji w ramach danego obszaru zostanie zakończony wcześniej
z dniem, w którym ww. liczba zostanie osiągnięta (w przypadku przesłania formularza pocztą tradycyjną brana będzie pod uwagę data nadania; w celu uniknięcia nieporozumień rekomenduje się nadanie formularza listem poleconym priorytetowym lub kurierem).

W plikach do pobrania zamieszczone zostały dokumenty: zaktualizowany regulamin rekrutacji wraz z załącznikami, w tym formularzem rekrutacyjnym oraz regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Prosimy o zapoznanie się z treścią w/w dokumentów.

Zakończenie rekrutacji do I edycji projektu

Informuję, że z dniem 10.01.2020r. zakończono przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do I edycji projektu „START DO BIZNESU”.  Na dzień 17.01.2020 wpłynęło łącznie 45 formularzy rekrutacyjnych, w tym:

– 20 formularzy wpłynęło od osób zamieszkujących powiaty premiujące, tj. brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, pajęczański, poddębicki, tomaszowski i wieluński

– 25 formularzy  wpłynęło od osób zamieszkujących pozostałe powiaty woj. łódzkiego