Rekrutacja do IV EDYCJI projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do IV EDYCJI projektu będą przyjmowane w terminie od 14 września 2020 roku do 25 września 2020 roku wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: startdobiznesu@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Uwaga! Data wpływu formularza do realizatora projektu musi mieścić się w terminie określonym w ramach naboru z zastrzeżeniem, że jeśli liczba złożonych formularzy osiągnie 2-krotność liczby miejsc w danej edycji, tj. 40 formularzy, w tym:

24 formularze wpłyną od osób zamieszkujących na terenie powiatów premiujących oraz

16 formularzy od osób z pozostałych powiatów woj. łódzkiego

nabór do danej edycji w ramach danego obszaru zostanie zakończony wcześniej – z dniem, w którym ww. liczba zostanie osiągnięta.

WYNIKI OCENY FORMALNO- MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ZŁOŻONYCH W RAMACH III EDYCJI PROJEKTU „START DO BIZNESU”

Poniżej w plikach do pobrania zamieszczamy wyniki oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach III edycji projektu„START DO BIZNESU”wraz z podaniem liczby uzyskanych punktów. Jednocześnie informujemy, że do kolejnych etapów rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym i rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Rekrutacyjną -prezentacja pomysłu na działalność (łącznie ok. 60 minut/osobę) zakwalifikowały się łącznie 32  osoby.

Rozmowy z doradcą zawodowym odbędą się w dniach 6,7 i 8 sierpnia 2020 roku w godzinach 9-16
w formie telefonicznej.

Rozmowy kwalifikacyjne prezentujące pomysł na działalność odbędą się w dniach 11,12 i 13 sierpnia 2020 roku  w godzinach 9-16 w formie wideopołączenia, za pośrednictwem Skype’a, Messengera lub aplikacji Zoom.

Dokładne terminy i  godziny rozmów dla poszczególnych kandydatów zostaną podane do 4 sierpnia 2020 roku.

Poniżej wyniki oceny formalno-merytorycznej:

<< Lista rankingowa – kobiety – powiaty premiujące >>

<< Lista rankingowa – kobiety – powiaty niepremiujące >>

<< Lista rankingowa – mężczyźni – powiaty premiujące >>

<< Lista rankingowa – mężczyźni – powiaty niepremiujące >>

<< Lista rankingowa ogólna – powiaty premiujące >>

<< Lista rankingowa ogólna – powiaty niepremiujące >>

Poniżej listy osób zakwalifikowanych do rozmów z Komisją Rekrutacyjną:

<< Osoby zakwalifikowane – kobiety- powiaty premiujące >>

<< Osoby zakwalifikowane – kobiety – powiaty niepremiujące >>

<< Osoby zakwalifikowane – mężczyźni – powiaty premiujące >>

<< Osoby zakwalifikowane – mężczyźni – powiaty niepremiujące >>

LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNES PLANÓW W RAMACH II EDYCJI PROJEKTU – WSTĘPNE WYNIKI

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków (KOW) zakończyła prace związane z oceną biznes planów w ramach II edycji projektu „START DO BIZNESU”.  Wszystkie przekazane do oceny  biznes plany (18 sztuk) zostały ocenione pozytywnie ( tj. otrzymały ocenę wyższą niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do przyznania łącznie we wszystkich kryteriach). Przypominamy, że w świetle wymogu szczegółowego kryterium dostępu nr 3 regulaminu konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19orazzapisów regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej może otrzymać maksymalnie 80% uczestników z najwyższą liczbą punktów z oceny biznes planów (tj. 16 osób  z danej edycji).

Poniżej do pobrania lista rankingowa po ocenie biznesplanów w ramach II edycji projektu (wstępne wyniki). Ostateczne wyniki zostaną opublikowane po zatwierdzeniu listy rankingowej przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

WSTĘPNE WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH II EDYCJI PROJEKTU „START DO BIZNESU”

AKTUALIZACJA REGULAMINU REKRUTACJI

W plikach do pobrania zamieszczony został zaktualizowany regulamin rekrutacji , wprowadzający zmiany w § 5, pkt. 1.6 i 1.9.

Ocena biznes planów w ramach II edycji projektu.

Informujemy, że w związku z zagrożeniem pandemicznym, zalecaną formą kontaktu z pracownikami Zespołu Zarządzającego Projektem „START DO BINZESU” jest droga telefoniczna (609 466 688 oraz 042 637 01 78) bądź mailowa: startdobiznesu@inkubator.org.pl
Mając na uwadze powyższe, w dniach 9-12 lipca br. Członkowie KOW dokonają w formie zdalnej oceny biznes planów złożonych w ramach II edycji projektu.